dff78nb
15-11-21 1 Odsłon

Máy xén làm gì?

    T?t c? v? máy may    Máy xén làm gì?    Tr??c khi phát minh ra Máy Dàn M?n, qu?n áo và các v?t li?u khác ???c may b?ng tay. May tay là m?t lo?i hình ngh? thu?t ?? ???c th?c hành cách ?ay h?n 20.000 n?m. Trong nh?ng ngày ?ó, kim khau làm b?ng x??ng ho?c s?ng ??ng v?t và ch? làm b?ng gan ??ng v?t ???c s? d?ng. Vào ??u th? k? 14, kim s?t ???c phát minh và sau ?ó vào th? k? 15, kim có m?t ???c gi?i thi?u.    Ng??i ta tin r?ng n? l?c ??u tiên ???c bi?t ??n ??i v?i m?t Máy x?p M?n có th? ho?t ??ng ???c là vào n?m 1790 b?i Thomas Saint. N?m 1800, Máy x?p M?n ???c phát minh và ??n gi?a th? k? 19, nó tr? nên ph? bi?n trong c?ng chúng. Sau Thomas Saint, nhi?u n? l?c khác nhau ?? ???c th?c hi?n ?? phát minh ra máy may. Nh?ng, t?t c? ??u kh?ng thành c?ng.    N?m 1830, Barth lemy Thimonnier - m?t th? may ng??i Pháp - ?? cho ra ??i chi?c Máy x?p M?n ch?c n?ng ??u tiên. Nó ch? s? d?ng m?t s?i ch? và m?t chi?c kim có móc ?? khau day chuy?n. Sau ?ó vào n?m 1834, Walter Hunt n?y ra y t??ng v? máy may hai ch? và nó ???c coi là chi?c máy may thành c?ng ??u tiên c?a M?. Chi?c máy do Walter Hunt phát minh ra là m?t chi?c máy may ???ng may th?ng s? d?ng kim m?i nh?n chuy?n ??ng qua l?i và m?t con thoi dao ??ng.    Ti?p b??c Walter Hunt, Elias Howe ?? phát tri?n m?t chi?c máy có các tính n?ng t??ng t? nh? Máy c?a Hunt's Dan M?n. Sau Elias Howe, Isaac Merit Singer ?? ???c c?p b?ng sáng ch? cho m?t chi?c máy t??ng t? và ???c coi là chi?c máy ??u tiên thành c?ng v? m?t th??ng m?i. Máy c?a Singer bao g?m m?t kim m?i nh?n th?ng và con thoi ngang, m?t bàn ?? ?? v?i theo chi?u ngang, m?t chan v?t th?ng ??ng ?? gi? v?t li?u ch?ng l?i hành trình h??ng lên c?a kim và m?t cánh tay nh? ra ?? gi? chan v?t. Thay vì tay quay, c? máy c?a Singer s? d?ng b? ph?n ??p chan t??ng t? nh? bánh xe quay. Helen Augusta Blanchard, Allen Wilson, John Bradshaw, Charles Miller và James Edward Allen Gibbs là nh?ng ng??i ?óng góp khác ?? t?o ra m?t b? khung ?áng chú y cho máy may.    Các lo?i máy may    Có ba lo?i máy may - Máy phan t?ng c? khí, Máy phan t?ng ?i?n t? và Máy phan lo?i máy tính. K? t? khi ???c gi?i thi?u vào n?m 1800 ??n n?m 1960, t?t c? Máy M?n ??u là máy móc. Máy M?n C? ???c ?i?u khi?n b?ng m?t bánh xe quay. Chúng có các núm và m?t s? ?? thay ??i ?? c?ng ho?c chi?u dài ho?c chi?u r?ng c?a ???ng khau.    Máy may móc khóa s? d?ng móc và ch? su?t ?? t?o các m?u m?i may, trong khi máy khau day chuy?n s? d?ng máy khau móc ?? t?o các m?i may. M?t trong nh?ng nh??c ?i?m l?n c?a khau móc xích là nó r?t y?u và m?i khau có th? d? b? bung ra. Ngoài máy khau khóa và khau day chuy?n, còn có máy khau mù và máy thùa khuy s? d?ng máy tr?i ?? t?o các m?i khau.    Máy may c? ít t?n kém h?n và là lo?i Máy x?p M?n ??n gi?n nh?t v? m?t c?u t?o. Bernina 1008, Kenmore 11101, Singer 6038, Elna 2005, Kenmore Mini, Kenmore 15212 và Sears Kenmore 15218 là m?t s? máy may c? có s?n trên th? tr??ng.    Máy Lên H?    Máy Lên H? th??ng ???c xác ??nh b?ng ph??ng pháp làm kh? s?i. Hai k? thu?t ?? làm kh? s?i d?c ??t th??ng có s?n:    Làm kh? b?ng kh?ng khí nóng: trong máy ??nh c? b?ng kh?ng khí nóng, s?i d?c ??t ???c làm kh? b?ng cách s? d?ng kh?ng khí nóng trong m?t bu?ng kín mà qua ?ó t?m s?i d?c ?i qua. S?i ???c làm kh? ? t?t c? các m?t cùng m?t lúc ch? kh?ng ph?i ? m?t m?t nh? trong tr??ng h?p c?a máy s?y xi lanh. Kh?ng khí ???c làm nóng b?ng cu?n day ?i?n ho?c h?i n??c. M?t nh??c ?i?m c?a máy ??nh c? kh?ng khí nóng là thi?u hi?u qu? nhi?t. Ng??i ta kh?ng ??nh r?ng chi phí nhiên li?u cho quá trình s?y b?ng kh?ng khí nóng cao h?n ít nh?t 40% so v?i cách s?y t??ng ???ng b?ng xi lanh ???c gia nhi?t. Ngoài ra, làm kh? b?ng kh?ng khí nóng chi?m nhi?u kh?ng gian h?n và m?t nhi?u th?i gian h?n ?? làm mát. Vì v?y, ph??ng pháp d?n ?i?n s? d?ng làm kh? xi lanh ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t.    S?y xi lanh: Khi t?m s?i d?c ??t r?i kh?i h?p kích th??c, nó ???c ??a qua các xi lanh s?y ???c làm nóng b?ng h?i n??c. S?i d?c ???c ép vào b? m?t c?a hình tr? ???c nung nóng d??i áp su?t ???c ki?m soát ph?n l?n b?i l?c c?ng c?a t?m s?i d?c. C?ng su?t s?y c?a máy ??nh c? ???c ??nh ngh?a là tr?ng l??ng c?a n??c mà máy có kh? n?ng bay h?i trong m?t th?i gian nh?t ??nh. M?t máy ??nh c? chín xi lanh, làm vi?c ? áp su?t h?i n??c 2,8 kg cm2 s? có c?ng su?t b?c h?i 570 kg n??c m?i gi?. Kho?ng 75–80% t?ng n?ng l??ng ???c s? d?ng trong quá trình ??nh c? ???c tiêu th? ?? làm kh? t?m s?i d?c ??t ???c t?i b?ng keo dán kích th??c. S? l??ng xi lanh trên máy s?y xi lanh có th? thay ??i t? hai ??n 32 xi lanh, v?i b?n h?p kích th??c tr? lên ?? t?o ?i?u ki?n cho vi?c áp d?ng nhi?u l?p v?t li?u ??nh c? cho s?i d?c. Là m?t nhà s?n xu?t t?t, chúng t?i có th? cung c?p các s?n ph?m ch?t l??ng t?t.    Vai trò c?a máy xén    C? ch? ???c s? d?ng cho quá trình xén th??ng ???c g?i là máy xén, máy xén ho?c máy cu?n xén. Nói m?t cách ??n gi?n, cu?n chính c?a máy xén là chuy?n ??i (r?ch) gi?y, màng và v?t li?u gi?y b?c ?? các cu?n l?n c?a nh?ng v?t li?u này có th? ???c c?t thành các cu?n h?p h?n.    Máy c?t d?c bao g?m ba b? ph?n chính; s? m? ra, slitter và tua l?i. B?ng cách cho m?t cu?n l?n v?t li?u ?? ch?n c?a b?n qua c?a x? c?a máy c?t, v?t li?u c?a b?n sau ?ó s? ???c tháo ra, ???c r?ch thành các chi?u r?ng khác nhau tr??c khi ???c qu?n l?i thành các l?i có chi?u r?ng khác nhau.    M?t ví d? ?i?n hình ?? miêu t? quá trình r?ch da trong cu?c s?ng hàng ngày là khi s? d?ng máy ATM. Biên lai mà b?n nh?n ???c t? máy ATM ban ??u là m?t ph?n c?a cu?n chính, tuy nhiên sau khi tr?i qua quá trình c?t, chúng ???c chia thành nhi?u cu?n nh? h?n, cu?i cùng ???c s? d?ng ?? cung c?p biên lai cho giao d?ch c?a b?n.    D?ch v? r?ch & tua l?i hàng ??u trong ngành    T?i SJA FilmTech, chúng t?i t? hào cung c?p cho nhi?u doanh nghi?p khác nhau trong ngành c?ng nghi?p chuy?n ??i các d?ch v? c?t và cu?n l?i hàng ??u c?a chúng t?i. H?u h?t các khách hàng mà chúng t?i làm vi?c c?ng c?n v?t li?u ???c in, tráng và ép m?ng theo yêu c?u c?a h?.    ?? bi?t thêm th?ng tin v? các d?ch v? c?t và qu?n l?i chuyên nghi?p mà chúng t?i có th? cung c?p cho c?ng ty c?a b?n, h?y truy c?p trang c?t và qu?n l?i chuyên d?ng c?a chúng t?i.    Thi?t B? Máy Móc S?n Xu?t Carton    Thi?t b? máy móc s?n xu?t carton ??nh ngh?a t?t nh?t là m?t b? máy ???c thi?t k? ?? t?p h?p ba, n?m ho?c b?y t? gi?y trong m?t quy trình liên t?c ?? t?o thành m?t b?ng t??ng ??n, ??i ho?c ba. Các h?p sóng là m?t khía c?nh thi?t y?u c?a cu?c s?ng hàng ngày. Nó cung c?p m?t ngu?n ?óng gói d? s? d?ng và có th? tái t?o cho h?u nh? t?t c? các s?n ph?m. M?t t?m bìa c?ng là m?t trong nh?ng th? mà b?n nhìn th?y nó hàng ngày. Các h?p ??ng gi?y bìa sóng ???c s? d?ng nhi?u trong vi?c ?óng gói hàng hóa c?ng nghi?p c?ng nh? tiêu dùng. Nhu c?u ??i v?i h?p sóng ?ang ???c khuy?n khích, v?i vi?c ?óng gói phù h?p và v?i s? phát tri?n c?a các ngành c?ng nghi?p có s?n ph?m chính là m? ph?m, xà phòng, linh ki?n ? t?, sành s?, th?y tinh, d??c ph?m và bánh quy, v.v. Vi?c kinh doanh h?p sóng hoàn toàn ph? thu?c vào phan khúc s?n xu?t ( t?t c? các lo?i hàng hóa, t? th?c ph?m ??n t? l?nh) c?a n?n kinh t? n??c ta. Vì các h?p t?n kh?ng th? ???c v?n chuy?n ???ng dài v? m?t kinh t?, do ?ó, các nhà máy s?n xu?t h?p th??ng ???c ??t g?n các ??a ?i?m s?n xu?t. C?n ph?i có m?t thi?t b? g?p n?p ch?t l??ng cao r?t t?t ?? b?t ??u m?t máy s?n xu?t h?p sóng. Có th? có nhi?u thách th?c khác nhau, khi b?n b?t ??u kinh doanh s?n xu?t h?p sóng, ch?ng h?n nh? l?p k? ho?ch s?n xu?t theo l?ch trình và c?ng su?t c?a b?n, qu?n ly l?ng phí, ??m b?o ch?t l??ng cho nguyên li?u và thành ph?m, g?i ?úng th?i h?n cho khách hàng c?a b?n.    G?p gi?y ng?i nhà, r?i tay, con thuy?n, máy bay… là nh?ng d? án th? c?ng ??n gi?n dành cho bé m?i làm quen v?i ngh? thu?t Origami. Chúng kh?ng ch? mang l?i ni?m vui mà còn giúp d?y bé m?t s? k? n?ng Toán c? b?n, nh? g?p ??i, g?p t?… Nguyên li?u ch? y?u và quan tr?ng nh?t khi th?c hi?n các d? án Origami là gi?y. Nh?ng m?t s? d? án ???c gi?i thi?u trong bài vi?t này còn c?n t?i bút, màu ho?c hình dán (sticker). Nh? ?ó, tr? s? tho? s?c th? hi?n s? sáng t?o c?a mình và làm cho tác ph?m Origami thêm ??c ?áo.    Tu? thu?c vào ?? tu?i, con có th? c?n b?n tr? giúp trong vàic?ng ?o?n g?p gi?y. Sau ?ay là m?t s? l?u y ?? ??m b?o thành c?ng cho các d? ánth? c?ng Origami:    B?n t? g?p m? hình Origami tr??c, nh?t là n?u có y ??nh d?y cho m?t nhóm tr?.    H?y kiên nh?n. ??m b?o b?n s? ch? cho t?i khi con hoàn thành b??c ?ang làm r?i m?i chuy?n sang b??c ti?p theo.    T?t nh?t là ng?i c?nh con khi d?y tr? g?p Origami b?i n?u ng?i ??i di?n, tr? s? g?p khó kh?n ?? l?p l?i ??ng tác b?n h??ng d?n.    Nh?c con r?ng, tr? càng g?p gi?y sao cho các c?nh vu?ng v?c, g?n gàng bao nhiêu thì tác ph?m cu?i cùng s? càng ??p b?y nhiêu.    Quan tr?ng nh?t là ph?i th?t vui khi th?c hi?n b?t c? ho?t ??ng nào v?i tr?!   

>http://www.fulicorrugator.com

  Wyślij wiadomość

Related ads

Operator Essentials

Operator Essentials     You’ve heard the term before; tactical backpack.  It’s hard to avoid, in fact.  It’s impossible to deny that “tactical” packs are a trend that isn’t going away any time soon in the carry world.  In fact, at this…

How to Maintain Your Dust Collector

How to Maintain Your Dust Collector     How to Maintain Your Dust Collector     The inception of the dust collector has allowed companies to effectively capture airborne particulate from an air stream. This has become more important for several…

What are screw anchors?

What are screw anchors?     Power Driver Screw Anchors are inserts, typically made from plastic, metal, or fiber, which enable the attachment of screws into brittle materials — such as masonry or drywall. Known as wall plugs in the UK, screw anchors are…

TCXO, Temperature Compensated Crystal Oscillator

TCXO, Temperature Compensated Crystal Oscillator     TCXO, Temperature Compensated Crystal Oscillator     As the name indicated a temperature compensated crystal oscillator provides a means of counteracting the frequency change caused by temperature…

Are oats good for you?

Are oats good for you?     Oats (Avena sativa) are a cereal commonly eaten in the form of oatmeal or rolled oats. According to some research, they may have a range of potential health benefits.         They are mainly eaten as porridge, as an…

Report this ad